เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ปี 2562-2563 - 25 ส.ค 62

8 สิงหาคม 2562

 

ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ(คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ) ชุดปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งใกล้ครบวาระแล้วและจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้จัดการเลือกตัั้งตามข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โดยให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯวาระปี พ.ศ.2562-2563 จำนวน 18 ท่านตามระเบียบ เพื่อปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯชุดปัจจุบัน โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

 • กำหนดส่งใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ส.ค.2562
 • สมาชิกออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจำนวน 17 ท่านและนายก 1 ท่านในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค 2562 เวลา 9.30 ณ อาคารคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • คุณสมบัติผู้รับเลือกตั้ง
  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประเภทสมาชิกสามัญที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนก่อนวันประกาศรับสมัคร
  • ไม่จำกัดอายุ
  • สามารถเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัคร (พร้อมภาพถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
 • ผู้สนใจขอหรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาคมฯ ทางอีเมล natsu_chk@yahoo.com ตามวันเวลาที่กำหนดรับสมัครและนำส่งเอกสารตัวจริงในวันที่ 25 ส.ค 2562 ณ อาคารคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


กรณีสนใจสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการ : บันทึกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แล้วกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารและส่งมาทางอีเมลตามประกาศด้านบน


รายการที่เกี่ยวข้อง..

 

 
Top