การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 กุมภาพันธ์ 2562

 

การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ชุดปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งมาใกล้ครบวาระแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯ ดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์       แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดใหม่ ประจำปี 2562 - 2563 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต

    เพื่อให้ได้คณะกรรมการสมาคม ฯ ที่เป็นตัวแทนของสมาชิก สมาคม ฯ จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกสามัญลงสมัครรับเลือกตั้งตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก Website ของสมาคม http://www.oswen.org และกำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร เพื่อรับเลือกตั้งทาง E-mail: natsu_chk@yahoo.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562-2563

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสคร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562 – 2563


รายการที่เกี่ยวข้อง..

 

 
Top