เอกสารสรุปการจัดงานเสวนา เมืองทองธานี

17 มีนาคม 2558

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ บทบาทและหน้าที่
ของวิศวกรไทยที่จะใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ได้รับจากสถานศึกษาและประสบการณ์การ
ทำงานมาใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และจากการเปิดประชาคมอาเซียน
จึงได้ร่วมจัด โครงการเสวนา “ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต กับบริบทของการเป็นดี
ทรอย์แห่งเอเชียสำหรับประเทศไทย” โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้าน
วิศวกรรมยานยนต์ ตลาดแรงงาน และทิศทางของตลาดยานยนต์ในประเทศไทยมาบรรยายเพื่อให้
ความรู้และได้เล่าถึงประสบการณ์ ประกอบกับให้แนวทางแก่วิศวกร คณาจารย์ นิสิต ผู้ประกอบการณ์
และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต


รายการที่เกี่ยวข้อง..

 

 
Top