ประกาศ....จากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

30 มกราคม 2558

 

1.) ตามที่ ได้มีการประชุม  เสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เมือปี2557จนมีการจัดทำร่างโครงสร้างบุคลากร ,  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ,  การเสนอแผนงานในการรวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งสมาคมฯ จนถึงการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าฯ ที่มีพี่น้องสมาชิกศิษย์เก่า ร่วมเสนอผลงานมาหลายแบบนั้น ..... บัดนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ประชุมและลงคะแนนเลือกตราสัญลักษณ์แล้ว มีมติให้ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ดังภาพที่แนบมานี้

  2.) จึงขออนุญาตประกาศใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่บัดนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2558) เปนต้นไป....

จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องศิษยเก่าทุกรุ่นทุกภาควิชา  ได้โปรดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ในรุ่นในภาควิชาของท่านทราบต่อไป.....

 

3.) ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าฯ กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 ณ ห้องประชุมตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ องครักษ์ เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายสารสนเทศ ในการทำเว็บไซต์สมาคมฯ  ฝ่ายทะเบียน ในการรับสมัครและทำบัญชีสมาชิกสมาคมฯ หรือฝ่ายกิจกรรมในการเตรียมงานประกาศการจัดตั้งสมาคมฯและงานเลี้ยงสังสรร ครั้งปฐมฤกษ์ ของสมาคมฯ เปนต้น พร้อมๆกับการขับเคลื่อนการขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมฯ ให้แล้วเสรจโดยเร็ว

 

4.) ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกับน้องนิสิตชั้นปีที่3และ4 กำหนดให้มีกิจกรรม "พาน้องปี2 วิ่งประเพณี 2558 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 เวลา 17.00-22.00น. " ณ มศว องครักษ์ ..... จึงขอเชิญชวนพี่น้องศิษยเก่าฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรมวิ่งประเพณีครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อใช้โอกาสนี้ในการร่วมสร้างกำลังใจ  ความผูกพัน ความสามัคคี ระหว่างน้องนิสิต  ศิษยเก่าทุกคน  ครูอาจารย  เจ้าหน้าที่ และคณะวิศวะ มศว .... หวังใจว่าจะได้รับความรักความร่วมมือจากพี่น้องศิษย์เก่าเปนอย่างดีนะครับ

 

หากมีรายละเอียดและความคืบหน้าเพิ่มเติม  ฝ่ายประชาสัมพันธ สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไปครับ

 

ปล. พี่น้องท่านใดยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมฯ ก็สามารถนำสำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย พร้อมเงินค่าสมัครสมาชิก 300 บาทมาสมัครในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 นี้ ที่ตึกคณะวิศวะ มศว ได้นะครับ

ไฟล์ที่แน็บมาด้วย..

รายการที่เกี่ยวข้อง..

 

 
Top