ข่าว หรือ บทความ

<< ย้อนกลับ  1 | 2 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมชุดใหม่ @ 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีนายกสมาคมคือ

 • นายณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์ (พี่ทรัพย์)

สนใจสมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ขออัพเดทอีเมลเป็น oswena.registrar58@gmail.com สำหรับการติดต่อ

ติดต่อตอบถามได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/oswena/
-------------------------------------------------------------------------------------

ท่านประธานสมาคมชุดแรก (พี่โต) กล่าวสรุปผลงาน

ภาพคณะกรรมการชุดใหม่

บรรยากาศการเลือกตั้ง


ขอขอบคุณคณะกรรมการชุดที่ 1 (บางส่วน)

ขอเชิญสรรหาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่ 25 ส.ค.62 เวลา 9.30 @มศว องครักษ์

ขอเชิญสรรหาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่ 25 ส.ค.62
เวลา 9.30 @มศว องครักษ์

รายละเอียด คลิ๊กที่นีี่รูปผู้สมัครเข้าเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ (บางส่วน) ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นคณะกรรมการ คลิ๊กที่นี
 

เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ปี 2562-2563 - 25 ส.ค 62

          ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ(คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ) ชุดปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งใกล้ครบวาระแล้วและจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้จัดการเลือกตัั้งตามข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โดยให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯวาระปี พ.ศ.2562-2563 จำนวน 18 ท่านตามระเบียบ เพื่อปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯชุดปัจจุบัน โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

 • กำหนดส่งใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ส.ค.2562
 • สมาชิกออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจำนวน 17 ท่านและนายก 1 ท่านในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค 2562 เวลา 9.30 ณ อาคารคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • คุณสมบัติผู้รับเลือกตั้ง
  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประเภทสมาชิกสามัญที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนก่อนวันประกาศรับสมัคร
  • ไม่จำกัดอายุ
  • สามารถเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัคร (พร้อมภาพถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
 • ผู้สนใจขอหรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาคมฯ ทางอีเมล natsu_chk@yahoo.com ตามวันเวลาที่กำหนดรับสมัครและนำส่งเอกสารตัวจริงในวันที่ 25 ส.ค 2562 ณ อาคารคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


กรณีสนใจสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการ : บันทึกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แล้วกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารและส่งมาทางอีเมลตามประกาศด้านบน

การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ชุดปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งมาใกล้ครบวาระแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯ ดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์       แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดใหม่ ประจำปี 2562 - 2563 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต

    เพื่อให้ได้คณะกรรมการสมาคม ฯ ที่เป็นตัวแทนของสมาชิก สมาคม ฯ จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกสามัญลงสมัครรับเลือกตั้งตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก Website ของสมาคม http://www.oswen.org และกำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร เพื่อรับเลือกตั้งทาง E-mail: natsu_chk@yahoo.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562-2563

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสคร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562 – 2563

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ครั้งที่ 2

.

.

กิจกรรมวิ่งประเพณี รุ่นที่ 23

<< ย้อนกลับ  1 | 2 

 

 
Top